Dzisiaj jest :: Czwartek, 17 kwietnia 2014 
  O WUP ZAMÓWIENIA WUP AKTUALNOŚCI KALENDARIUM DZIAŁ PRASOWY LINKI PLIKI DO POBRANIA
Strona G_˘wnaDodaj do Ulubionych
Akty prawne
Statystyka
Usługi Rynku Pracy
CIiPKZ - OFERTY PRACY
EURES
Wydział Polityki Rynku Pracy
Badania rynku pracy ZORP
EFS
Wydział Projektów Własnych
Biuletyn
Informacje dla instytucji rynku pracy
Praca w WUP
Szkolenia dla osób pracujących
PO Kapitał Ludzki
Aktualności
Konkursy w roku 2007
Konkursy w roku 2008
Pliki do pobrania
Podkomitet Monitorujący
FAQ
Szkolenia w ramach EFS

Newsletter
Konkursy w ramach POKL 2008
  Podkomitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (KM PO KL)
Zgodnie z art. 36 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, KM PO KL powoływany jest w drodze zarządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej PO KL.
Komitet Monitorujący PO KL czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu operacyjnego. Monitoruje postępy we wdrażaniu oraz zapewnia jakość realizacji programu.


Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL)
PKM PO KL działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym. W województwie zachodniopomorskim rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP PO KL) pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie). Podkomitet Monitorujący PO KL został powoływany jest przez Pre-komitet Monitorujący PO KL w drodze Uchwały, która określa strukturę PKM PO KL i jego zadania.

Na etapie wdrażaniapartnerzy odegrają istotną rolę w Podkomitetach Monitorujących PO KL. Uwzględniając zasadę partnerstwa, w PKM PO KL uczestniczy strona rządowa, samorządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przy powoływaniu członków Podkomitetu wzięto pod uwagę dążenie do zrównoważonego udziału strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz jak najwyższej efektywności ich pracy. Podstawą wyznaczania składu Podkomitetu są Wytyczne Nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących oraz Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.


Skład Podkomitetu przedstawia się więc następująco:
a. przewodniczący - przedstawiciel zarządu województwa lub Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL;
b. ze strony samorządowej:
- przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL,
- przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO,
- 3 przedstawiciele gmin i powiatów właściwych dla danego województwa;
c. ze strony rządowej:
- przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL,
- przedstawiciel wojewody,
- przedstawiciel kuratora oświaty;
d. ze strony partnerów społecznych i gospodarczych właściwych dla danego województwa:
- do 7 przedstawicieli organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentujących ich interesy w regionie,
- 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu danego województwa,
- 1 przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego z terenu danego województwa,
- 1 przedstawiciel Regionalnych Ośrodków EFS z terenu danego województwa.;
e. obserwatorzy (bez prawa do głosowania):
- przedstawiciel Komisji Europejskiej,
- przedstawiciel ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
- przedstawiciel ministra właściwego ds. pracy,
- inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego.

Do zadań PKM PO KL należy w szczególności:
1. Rozpatrywanie i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz ewentualnych zmian tych kryteriów.
2. Okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL.
3. Analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu.
4. Analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów.
5. Przedkładanie Instytucji Pośredniczącej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO KL lub Komitetowi Monitorującemu PO KL (w zakresie ich kompetencji) analiz lub propozycji zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego.
6. Zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ponadto, Podkomitet realizuje dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki PO KL.
7. Rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego.
8. Uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL dotyczących wdrażania PO KL.Sekretariat Podkomitetu Monitorującego PO KL WZ
Wanda Nowotarska
ul. Mickiewicza 41,
70-383 Szczecin
pokój 228
tel. (91) 42 56 149
wyślij e-mail


 

 
Drukuj t_ stron_  Pole_ znajomym


Strona g_˘wna PO Kapitał Ludzki Podkomitet Monitorujący
Copyright (c) 2004 Wojew˘dzki Urz+d Pracy w Szczecinie Agencja interaktywna Polcreate.pl