INDEX

kredyt a pożyczka podobieństwa

O tym czy mo na wyznaczyü jako instrument zabezpieczany cz ü ekspozycji decyduje, czy mo na dokonaü pomiaru efektywno ci. We wszystkich innych przypadkach zasady wyá czenia maj zastosowanie do kredyt a pożyczka podobieństwa skáadnika aktywów ¿nansowych jako caáo ci. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience. Jednostka mo e jednak doj ü do wniosku, e kapitaáowy skáadnik á cznego instrumentu mo e byü na tyle znacz cy, aby wykluczyü mo liwo ü uzyskania wiarygodnego oszacowania caáego instrumentu. 583 WL W celu uj cia zmiany warto ci godziwej walutowego kontraktu terminowego forward powstaá w okresie od 1 stycznia 2002 r. 4 Rachunkowo ü zabezpiecze : premia lub dyskonto z terminowego kontraktu walutowego forward F. W momencie kolejnego wyznaczania, aktywa przypisane do okresu 1 zrealizowaáy si lub byáy przeniesione do innych okresów. Pan McGregor równie wyra a zdanie odr bne w sprawie standardu, poniewa nie zgadza si z wnioskami, co do utraty warto ci niektórych aktywów. Rada uznaje takie wytyczne za wa ne dla dostarczenia zaáo e stosowania koncepcji MSR 39. Czy taki kontrakt terminowy forward jest instrumentem pochodnym kredyt a pożyczka podobieństwa. Przykáadowo, udzielaj cy po yczki mo e mieü pewne w tpliwo ci, co do wybranych kredytów o podobnej charakterystyce, jednak e mo e nie mieü wystarczaj cych dowodów, aby uznaü na kredyt a pożyczka podobieństwa podstawie ich indywidualnej oceny, i wyst piáa strata z tytuáu utraty warto ci w odniesieniu do któregokolwiek z rozpatrywanych kredytów. Stosuj c metod B, nieefektywno ü oblicza si w oparciu o ró nic mi dzy terminowymi stopami kuponowymi przyj tymi dla odpowiednich okresów na dzie pomiaru efektywno ci a stop procentow , która zostaáaby uzyskana, gdyby instrument dáu ny zostaá wyemitowany przy zastosowaniu stopy rynkowej, istniej cej w momencie ustanowienia zabezpieczenia. Je li opcja zostaje wykonana, wszelkie ró nice pomi dzy warto ci bilansow zobowi zania a cen wykonania opcji s ujmowane w rachunku zysków i strat. Standard precyzuje, e je li jednostka ani nie przeniosáa ani nie zatrzymaáa zasadniczo wszystkich rodzajów ryzyka i praw wynikaj cych z posiadania przeniesionego skáadnika aktywów, to ocenia, czy zatrzymaáa kontrol nad przeniesionym skáadnikiem aktywów. Nieefektywno ü zwi zana ze zmianami stóp procentowych, które maj miejsce pomi dzy dat przeszacowania transakcji zamiany stóp procentowych a dat planowanej transakcji jest eliminowana poprzez niezabezpieczanie tego okresu kredyt a pożyczka podobieństwa. W szczególno ci, dla kredyt a pożyczka podobieństwa rachunków a’vista prawdopodobnie oczekiwany termin nast powaáby w ci gu jednego lub kilku miesi cy. Poni sza tabela zawiera informacje dotycz ce zamortyzowanego kosztu, przychodów odsetkowych oraz przepáywów pieni nych zwi zanych z instrumentem dáu nym w ka dym okresie sprawozdawczym. W takim przypadku, bazowa stopa procentowa mo e byü w bardziej poprawny sposób wyznaczona poprzez odniesienie do obligacji korporacyjnych o najwy szym ratingu, wyemitowanych w walucie tego kraju. Zatem, Rada sformuáowaáa wniosek, e wymagania MSR 39 w zakresie efektywno ci stosuj si w ten sam sposób do portfelowego zabezpieczania ryzyka stopy procentowej. Rada poddaáa dyskusji, czy wideáki cen kupna i sprzeda y powinny byü stosowane do otwartej pozycji netto portfela zawieraj cego pozycje równowa ce ryzyko rynkowe, czy te odr bnie do ka dego instrumentu znajduj cego si w portfelu. Je li kontrola nie zostaáa utrzymana, jednostka wyá cza z bilansu przeniesiony skáadnik aktywów kredyt a pożyczka podobieństwa. 28 Standaryzowane transakcje: brak zaáo onego rynkuCzy kontrakt kupna skáadnika aktywów ¿nansowych mo e byü standaryzowan transakcj , je li nie istnieje zaáo ony rynek obrotu takimi kontraktami. 4 MSR 39 oraz MSR 21 – Zwi zek mi dzy MSR 39 a MSR 21 Utrata warto ci i nie ci galno ü aktywów ¿nansowych E. Straty z tytuáu utraty warto ci uj te na kredyt a pożyczka podobieństwa dost pnych do sprzeda y instrumentach kapitaáowych nie mog byü odwrócone przez rachunek zysków i strat, tj. Pierwotna efektywna stopa procentowa po yczki sprzed ustanowienia zabezpieczenia przestaje obowi zywaü z chwil dokonania korekty warto ci bilansowej po yczki o jakiejkolwiek zmiany jej warto ci godziwej, które mo na kredyt a pożyczka podobieństwa przypisaü zmianom stóp procentowych.

pozyczka w 15 minut 0 pożyczka na dowod forum shops hours pozyczki oddluzeniowe bez bik edukacja

polskideutsch
 english
 
 
 
 
 
 

linia pozioma
ico 2013-10-16
Zmiana strony internetowej WUP
linia pozioma
ico 2013-10-14
JA I MOJA PASJA - lista laureatów konkursu fotograficznego
CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe   Aktualności
linia pozioma
linia pozioma
ico 2013-10-14
Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7.1 (generator off-line).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Instrukcja wypełniania wniosków PO KL
linia pozioma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następne  
 
 

  
 

Licznik