Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.
.

                    

Załącznik  nr 1 do Uchwały nr 2/2008

Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Szczecinie z dnia  23 grudnia 2008 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W SZCZECINIE

 

Na podstawie art. 22 oraz art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. z 2004 r. nr 224, poz. 2281) ustala się co następuje:

 

§ 1

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawach polityki rynku pracy.

 

 

§ 2

1.      Wojewódzka Rada Zatrudnienia składa się z osób powołanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego spośród przedstawicieli wojewody i działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego wojewódzkich struktur reprezentatywnych organizacji związkowych, wojewódzkich struktur reprezentatywnych organizacji pracodawców, społeczno- zawodowych organizacji rolników, związków zawodowych rolników indywidualnych, izb rolniczych i jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatów i gmin).

 

 

§ 3

Kadencja Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

 

 

§ 4

1.     Wojewódzka Rada Zatrudnienia wybiera na inauguracyjnym posiedzeniu spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym.

2.     Do kompetencji przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:

1)     ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady;

2)     przewodniczenie obradom Rady

3)     reprezentowanie Rady w stosunku do innych organów i instytucji;

4)     zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów
i instytucji nie reprezentowanych w Radzie;

5)     inicjowanie i organizowanie prac Rady;

§ 5

1.      Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia powoływany jest przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia spośród jej członków na kadencji, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady;

2.      Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności.

 

 

§ 6

1. Mandat członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wygasa:

1)     z upływem kadencji;

2)     w razie zrzeczenia się funkcji;

3)     w przypadku odwołania na wniosek organizacji lub organu, który zgłosił kandydaturę;

4)     w razie śmierci członka Rady;

2.     Uzupełnienie składu Rady w trakcie trwania kadencji może nastąpić - w razie wygaśnięcia mandatu członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - na wniosek organizacji lub organu, który zgłaszał swego kandydata.

3.     Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia skutkuje powiadomieniem instytucji delegującej.

 

 

§ 7

Zakres działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia obejmuje w szczególności:

1)     inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia
w województwie;

2)     ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3)     opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu
i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy projektów planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji;

4)     składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

5)     ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6)     opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wnioskowanie o jego odwołanie;

7)     delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej w przypadku powoływania Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w drodze konkursu;

8)     wydawanie opinii w sprawach dotyczących młodocianych w zakresie wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja.

§ 8

1.     Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał,
z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

2.     W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwołania specjalnego posiedzenia.

3.     Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, lub na wniosek Marszałka Województwa oraz na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

4.     Wojewódzka Rada Zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do jej kompetencji na posiedzeniach plenarnych w formie odrębnej uchwały lub zapisu
w protokole z posiedzenia Rady.

5.     Opinie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej  połowy członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

6.     Głosowania są  jawne. Na wniosek członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

7.     Wojewódzka Rada Zatrudnienia może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe
 w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w  określonych sprawach, również z osób spoza Rady.

 

 

§ 9

1.     Na posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na których omawiane będą
w szczególności problemy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu i jego skutków, powinni być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w Radzie;

2.     Na wniosek organizacji społecznych, a w szczególności organizacji bezrobotnych zainteresowanych udziałem w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, działających
na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje te powiadamiane są o terminach
i przedmiocie posiedzeń Rady;

3.     Organizacje, o których mowa w ust.2, upoważnione są do delegowania na posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia swego przedstawiciela w celu prezentacji swego stanowiska
w sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

 

 

§ 10

Wojewódzka Rada Zatrudnienia podejmuje działania na wniosek organu, przy którym działa,
lub z własnej inicjatywy w wypadkach przewidzianych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

 

 

§ 11

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi obsługę organizacyjną i techniczną Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 

 

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.