Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia


jest organem doradczym i opiniotwórczym marszałka województwa w obszarze polityki rynku pracy.
Działa na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 r. Nr 99, poz. 1001, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004 r. Nr 224, poz. 2281), z której wynika, że polityka rynku pracy winna być realizowana w oparciu o dialog z partnerami społecznymi. Rady zatrudnienia funkcjonują na szczeblu centralnym (Naczelna Rada Zatrudnienia), wojewódzkim (Wojewódzka Rada Zatrudnienia) oraz powiatowym (Powiatowa Rada Zatrudnienia).


Główne zadania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

8) delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia;

9) opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.


Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa:

1) wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

2) wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,

5) przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

6) przedstawiciel wojewody.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia

                    (Dz. U. z 15 października 2004 r. Nr 224, poz. 2281)

 

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad.

§ 2. Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, zwane dalej "radami zatrudnienia", wybierają spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji.

§ 3. 1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zatrudnienia następuje w głosowaniu jawnym.

2. Kandydatury są wysuwane przez członków rady zatrudnienia i następnie poddawane pod głosowanie.

3. Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady zatrudnienia.

4. Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków rady zatrudnienia co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole posiedzenia rady.

§ 4. 1. Pracami rady zatrudnienia kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący rady zatrudnienia w szczególności:

  1)  ustala przedmiot i termin obrad rady;

  2)  przewodniczy obradom rady;

  3)  reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;

  4)  zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;

  5)  inicjuje i organizuje prace rady.

§ 5. 1. Na posiedzenie rady zatrudnienia, na którym będą omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie.

2. Na wniosek organizacji społecznych, w szczególności organizacji bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniu rady zatrudnienia, właściwej ze względu na zasięg ich działania, organizacje te są powiadamiane o terminie i przedmiocie posiedzenia rady zatrudnienia.

3. Organizacje, o których mowa w ust. 2, w porozumieniu z przewodniczącym rady zatrudnienia mogą delegować na posiedzenie rady zatrudnienia swoich przedstawicieli, w celu prezentacji stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.

§ 6. 1. Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenie rady zatrudnienia zwołuje odpowiednio w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, zwanym dalej "ministrem", marszałkiem województwa albo starostą przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady zatrudnienia.

3. Posiedzenie rady zatrudnienia może być zwołane odpowiednio na wniosek ministra, marszałka województwa albo starosty.

4. Przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wyznacza termin posiedzenia rady zatrudnienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 7. 1. Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

2. Uchwały w sprawach opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady zatrudnienia.

3. Głosowania rady zatrudnienia są jawne.

4. Na umotywowany wniosek członka rady zatrudnienia przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 8. Rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 9. 1. Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy.

2. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę - w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji.

§ 10. 1. Szkolenia członków rady zatrudnienia są finansowane na podstawie faktury i zestawienia zawierającego w szczególności:

  1)  ilość uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;

  2)  opłatę jednostkową za szkolenie członka rady zatrudnienia przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.

2. Faktura jest wystawiana na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za zorganizowane szkolenie, wymienionych w załączonym do niej zestawieniu.

§ 11. Przekazanie instytucji szkoleniowej środków finansowych odpowiednio przez ministra, marszałka województwa albo starostę następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 10, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w umowie o organizację szkolenia.

§ 12. 1. Techniczną obsługę Naczelnej Rady Zatrudnienia zapewnia właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra.

2. Techniczną obsługę wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia zapewnia odpowiednio wojewódzki i powiatowy urząd pracy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

________

1)     Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)     Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia (Dz. U. Nr 38, poz.188 oraz z 1998 r. Nr 166, poz. 1239), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).